Comunicare – Ministerul Afacerilor Interne


HOTĂRÂRE nr. 49 din 13.10.2020
privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

❗MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE APLICA PE DURATA
STĂRII DE ALERTĂ❗
🔴1. Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță și a serviciilor
voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele județene/București-Ilfov
pentru situații de urgență, precum și a poliției locale de către Direcția generală de poliție
a Municipiului București/inspectoratele județene de poliție.
🔴2. Se menține obligativitatea asigurării continuității activității centrelor rezidențiale
de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și
adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și stabilirii
programului de lucru al angajaților cu avizul direcțiilor de sănătate publică județene,
respectiv a municipiului București.
🔴3. Se propune testarea săptămânală, prin grija direcțiilor de sănătate publică, a
personalului de îngrijiri care își desfășoară activitatea în așezămintele prevăzute la pct.
2.
🔴4. Se menține obligația furnizorilor de servicii sociale de tip rezidențial de a-și
organiza programul în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local și cu
respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la
nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor de
prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile competente.
🔴5. Se menține obligația desfășurării în regim permanent a activității tuturor centrelor
operative pentru situații de urgență cu activitatea temporară, precum și a Centrului
Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene/al
municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.
🔴6. Se consideră necesară menținerea obligativității purtării măștii de protecție în
spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul
de muncă, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne.
🔴7. Se menține posibilitatea izolării și carantinării în condițiile art. 7, 8 şi 11 din Legea
nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de
risc epidemiologic şi biologic.
🔴8. Se consideră necesară instituirea obligației de purtare a măștii de protecție, astfel
încât să acopere nasul şi gura, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor
în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori pentru toate
persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar
fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane şi altele asemenea),
falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul
obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de
învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii.
🔴9. În condițiile pct. 8 Administratorii/Proprietarii spațiilor publice deschise afișează
la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile
respective, la solicitarea comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii
de urgenţă.
🔴10. Se consideră necesară instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel încât
să acopere nasul şi gura, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, pentru toate persoanele care au
împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise.
🔴11. Se consideră necesară instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel încât
să acopere nasul și gura, pentru candidații și echipele de campanie în timpul
evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor pentru
Senat şi Camera Deputaților din anul 2020.
🔴12. Se consideră necesară menținerea interdicțiilor privind organizarea și
desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de
întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale,
științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor
organizate și desfășurate potrivit punctelor 13-29.
🔴13. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând
în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României
pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
tineretului și sportului și ministrului sănătății.
🔴14. Competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori,
numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al
ministrului sănătății.
🔴15. În condițiile pct. 13, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști,
legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau
aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise numai
cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure
minimum 7 mp/persoană.
🔴16. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor,
studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole şi/sau
concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în
aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
culturii și al ministrului sănătății.
🔴17. În condițiile pct. 16 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor,
instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până
la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a
cazurilor din județe/localități este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu
participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența
cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000
de locuitori.
🔴18. În condițiile pct. 16 organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in
sunt permise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile
a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacă ocupanții unui
autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane,
iar organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a
cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri
unul față de celălalt, precum şi cu purtarea măștii de protecție. Activitățile sunt interzise
la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor
este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.
🔴19. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se
desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de
protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne.
🔴20. În condițiile pct. 19, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2,
organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea
persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva
activitate.
🔴21. Se propune interzicerea participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase
prevăzute la pct. 19 a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în
care se desfășoară aceste activități.
🔴22. Se menține interzicerea activităților recreative și sportive desfășurate în aer liber,
cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu
locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu
ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul
agriculturii și dezvoltării rurale.
🔴23. Se propune interzicerea organizării de evenimente private (nunți, botezuri, mese
festive etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante,
baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc.).
🔴24. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți,
inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri
europene, cu un număr de participanți de maximum 25 de persoane în interior și de
maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică
stabilite în ordinul ministrului sănătății.
🔴25. Se permite organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în domeniul
apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților specifice, sub
supravegherea unui medic epidemiolog.
🔴26. Se permite organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul
diplomatic, la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în România,
organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru
fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară.
🔴27. Se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea
adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri cu un număr de participanți de
maximum 100 de persoane și cu respectarea următoarelor măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți
participanții;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în
spațiul în care se desfășoară mitingul;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea
unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe
perioada desfășurării mitingului;
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea
contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
🔴28. Se permite organizarea și desfășurarea evenimentelor/întrunirilor în cadrul
campaniei electorale cu obligația organizatorilor de a asigura respectarea următoarelor
măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toți
participanții la evenimente/întruniri;
b) efectuarea triajului observațional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru
toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară
evenimentele/întrunirile;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la
evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;
d) afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în locuri vizibile în spațiile
în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;
e) limitarea numărului participanților la maximum 20, în cazul
evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor desfășurate în spațiu închis și a duratei acestora la
maximum două ore;
f) limitarea numărului participanților la maximum 50, delimitarea prin semne
vizibile a perimetrului și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, în cazul
evenimentelor/ întrunirilor/acțiunilor desfășurate în aer liber;
g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup
la maximum 6, în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă;
h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul
acțiunilor din ușă în ușă;
i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă
electorală, înaintea începerii acțiunii;
j) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea
contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
🔴29. Se propune menținerea interdicției de circulație în interiorul localităților pentru
persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași
familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
🔴30. Se propune menținerea interzicerii intrării pe teritoriul României, prin punctele de
trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, definiți potrivit OUG nr.
194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările
ulterioare, cu următoarele excepții:
a) membri de familie ai cetățenilor români;
b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului
Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un
document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document
echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de
ședere sau un alt document echivalent, cadre medicale, cercetători în domeniul medical,cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii şi alte categorii de personal
implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și al organizațiilor
internaționale, precum și membrii familiilor acestora care îi însoțesc în misiuni
permanente pe teritoriul România, personalul militar sau personalul care poate asigura
ajutor umanitar;
f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției
consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive
umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri
de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un
resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid, precum și persoane returnate în
baza acordurilor de readmisie;
i) străinii și apatrizii care călătoresc în scop de studii;
j) străinii și apatrizii, muncitorii înalt calificați, dacă angajarea acestora este
necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau
desfășurată în străinătate;
k) străinii și apatrizii, lucrătorii transfrontalieri, lucrătorii sezonieri din agricultură,
personalul navigant, maritim și fluvial;
l) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții
sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii;
m) membrii echipelor de filmare a producțiilor cinematografice sau audiovizual,
personalul tehnic și artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe
teritoriul României, în baza unor relații contractuale dovedite sau a unor documente
justificative.
🔴31. În absența unor reglementări contrare la nivel național, măsura stabilită la
pct. 30 nu se mai aplică cetățenilor străini și apatrizilor originari din sau rezidenți în state
terțe dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricțiilor temporare
asupra călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană.
🔴32. Se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7 şi 12 din Legea nr. 136/2020
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc
epidemiologic şi biologic.
🔴33. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre și
dinspre țările care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de
Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații
de Urgență, și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România,
potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se face prin hotărâre a
Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
🔴34. Sunt exceptate de la prevederile pct. 33 următoarele categorii de zboruri:
a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marfă și/sau corespondență;
c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea
unei autorități publice din România;
e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea
operatorilor economici stabiliți în România;
f) aterizări tehnice necomerciale;
g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry);
h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini, din
România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității
competente din statul de destinație;
j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din
alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității
Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al
Ministerului Afacerilor Externe;
k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3 la
Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul
Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății
și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale – C(2020) 1897, din
23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România, cu avizul
Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de
destinație.
🔴35. Se propune interzicerea efectuării transportului rutier de persoane prin servicii
ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în
vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile
unde se desfășoară aceste activități.
🔴36. Consideră necesară menținerea închiderii temporare, totale sau parțiale, a
următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:
🔴37.1 la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare.
37.2 la frontiera româno-bulgară:
a) Lipnița, județul Constanța;
b) Dobromir, județul Constanța;
c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).
37.3 la frontiera româno-ucraineană: Isaccea, județul Tulcea (cu excepția traficului
de marfă).
37.4 la frontiera româno-moldoveană:
a) Rădăuți-Prut, județul Botoșani;
b) Oancea, județul Galați.
37.5 la frontiera româno-sârbă:
a) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;
b) Naidăș, județul Caraș-Severin;
c) Vălcani, județul Timiș;
d) Stamora-Moravița, județul Timiș – feroviar (cu excepția traficului de marfă);
e) Lunga, județul Timiș;
f) Foeni, județul Timiș.

 1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de
  preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice
  și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfășoară
  fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde
  incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000
  de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar
  06.00-23.00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate
  este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la
  depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.
  🔴38. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor
  sau altor unități de cazare, se desfășoară fără a depăși 50% din capacitatea maximă a
  spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile
  este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea
  maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00, dacă incidența cumulată în ultimele
  14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu
  3/1.000 de locuitori și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități în
  județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14
  zile.
  🔴39. În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 37 și 38 este
  restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor
  alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
  🔴40. Operatorii economici prevăzuți la pct. 37 și 38 vor respecta obligațiile stabilite prin
  ordin comun al ministrului sănătății şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de
  afaceri.
  🔴41. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor
  alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul
  clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și
  participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu
  respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului
  sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui
  Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
  🔴42. Se propune menținerea interdicției de desfășurare a activității în baruri, cluburi și
  discoteci.
  🔴43. În centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori
  economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a
  activității barurilor, cluburilor și discotecilor.
  🔴44. Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu respectarea
  măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune,
  echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și protocoalele din
  interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită pentru personalul
  operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului
  ce activează în domeniul transportului aerian, în condițiile stabilite prin ordin comun al
  ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al
  ministrului afacerilor interne.
  🔴45. Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu respectarea
  măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune din gări,
  halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile și
  protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar și în
  interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul de ocupare al materialului
  rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și
  privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării
  pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului feroviar, în condițiile
  stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
  🔴46. Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu respectarea
  măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor de transport
  persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul și
  modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul
  operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și
  pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în
  domeniul transportului rutier, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
  transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului
  afacerilor interne.
  🔴47. Se propune ca transportul naval să se desfășoare în continuare cu respectarea
  măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de transport persoane,
  procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul și modul
  de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită pentru personalul
  operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și
  pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în
  domeniul transportului naval, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
  transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului
  afacerilor interne.
  🔴48. Se propune ca transportul intern și internațional de mărfuri și persoane să se
  desfășoare în continuare, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
  transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului
  afacerilor interne.
  🔴49. Se menține suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații
  închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.
  🔴50. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de
  noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în
  județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică
  sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului,
  dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare
  de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea
  incidenței de 3/1.000 de locuitori.
  🔴51. Se propune menținerea obligației pentru instituțiile și autoritățile publice,
  operatorii economici și profesioniști de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la
  intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a
  mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin
  ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
  🔴52. Se menține obligația ca activitatea la nivelul cabinetelor stomatologice și unităților
  sanitare non-COVID, să se desfășoare numai în condițiile stabilite prin ordinul ministrului
  sănătății.
  🔴53. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de
  noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de
  lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire
  stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al
  ministrului sănătății, în baza căruia își pot desfășura activitatea.
  🔴54. Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să
  respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului
  Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific
  privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului
  județean/al municipiului București pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc
  pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară
  intensă a virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul SARS-
  CoV-2.
  🔴55. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de
  administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness
  de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului
  și sportului și al ministrului sănătății.
  🔴56. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de
  tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului
  sănătății.
  🔴57. Se menține obligația ca activitatea în creșe, grădinițe și after-school-uri, să se
  desfășoare numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului
  educației și cercetării, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății.
  🔴58. Se menține permiterea în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ a
  activităților didactice și alte activități specifice precum și organizarea și desfășurarea
  examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile respectării măsurilor de
  prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului
  sănătății.
  🔴59. Se propune ca la apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 într-un interval
  de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților să fie instituită
  măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/studenții care nu au
  posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se asigură, de către unitatea de
  învățământ responsabilă, cazarea în condiții de carantină, precum și măsurile necesare
  pentru sprijinirea asigurării necesităților de bază.
  🔴60. Se propune a se institui obligația analizării modului de desfășurare a activității și
  organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru
  toate instituțiile și operatorii economici publici sau privați.
  🔴61. În vederea evitării aglomerării transportului public, instituțiile și operatorii
  economici publici și privați, organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie
  împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă respectiv să termine activitatea la o
  diferență de cel puțin 1 oră.
  🔴62. Constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14
  zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre se realizează
  în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin hotărâre a comitetului judeţean/al
  municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pe baza analizelor prezentate de
  direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar măsurile
  se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.
  🔴63. Direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
  calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență, incidența cumulată a
  cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă comitetului judeţean/al municipiului
  Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data
  constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.
  🔴64. La stabilirea incidenței la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau în
  considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire şi asistență a persoanelor
  vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii şi adulți, cu şi fără dizabilități, precum şi
  pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și din spitale.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s