DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VRANCEA organizează ocuparea pe perioadă determinată, fără concurs, a următoarelor posturi:

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VRANCEA organizează ocuparea pe perioadă determinată, fără concurs, a următoarelor posturi:
A. Funcții contractuale de execuție
Departament supraveghere în sănătate publică -Compartiment de
supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile

 • 2 posturi asistent medical principal igienă și sănătate publică
 • 10 posturi asistent medical debutant igienă și sănătate publică sau generalist
  Departament supraveghere în sănătate publică -Compartiment de supraveghere
  epidemiologică și control boli transmisibile – Colectiv produse antiepidemice
 • 1 post farmacist
  Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică- Diagnostic microbiologic
 • 1 post medic specialist medicină de laborator
 • 2 posturi biochimist specialist
 • 2 posturi îngrijitoare
  Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică- Chimie sanitară și
  toxicologie
 • 1 post chimist specialist
 • 1 post chimist
  Condiții generale de participare
  a) are cetățenia romană, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținand Spațiului Economic European și domiciliul în Romania;
  b) cunoaște limba romană, scris și vorbit;
  c) are varsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exercițiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate ( se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului)

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime ;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvarșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


Condiții specifice pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție:


Asistent medical principal igienă și sănătate publicădiplomă de bacalaureat

diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 specialitatea igienă și sănătate publică

-adeverință de asistent medical principal în specialitatea igienă și sănătate publică.

-certificat de membru al OAMGMAMR însoțit de avizul anual în termen de valabilitate sau, după caz, adeverință eliberată de OAMGMAMR.

Asistent medical debutant igienă și sănătate publică sau generalistdiplomă de bacalaureat

– diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform HG nr. 797/1997 specialitatea igienă și sănătate publică sau
generalist;

– certificat de membru al OAMGMAMR însoțit de avizul anual în termen de valabilitate sau,
după caz, adeverință eliberată de OAMGMAMR

Farmacist

– diplomă de farmacist sau diplomă de licență în farmacie

-certificat de membru al Colegiului farmaciștilor cu viza anuală în termen de valabilitate un an vechime ca farmacist stagiar în cazul promoțiilor anterioare anului 2005

Medic specialist medicină de laborator

– diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină

– certificat de medic specialist în specialitatea medicină de laborator

– certificat de membru al Colegiului medicilor și avizul anual în termen de valabilitate


Biochimist specialist

– diplomă de licență în specialitate

– adeverință/ certificat de biochimist specialist eliberat de Ministerul Sănătății

– certificat de membru al Ordinului biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din sectorul
sanitar din România, cu avizul anual în termen de valabilitate


Chimist specialist

– diplomă de licență în specialitate

– adeverință/ certificat de chimist specialist eliberat de Ministerul Sănătății

– certificat de membru al Ordinului biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din sectorul sanitar din România, cu avizul anual în termen de valabilitate.

Chimist

– diplomă de licență în specialitate.

– 6 luni vechime în specialitate.

Îngrijitoare școală generală

B. Funcții publice de execuție
Serviciul control în sănătate publică- Compartiment inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă

1 post referent cls. III gradul profesional superior
Condiții specifice:

studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 specialitatea igienă și sănătate publică

adeverință de asistent medical principal specialitatea igienă și sănătate publică

minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice ;

1 post inspector cls. I gradul profesional superior
Condiții specifice:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
specializarea inginerie și management în alimentație publică și agroturism;

minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
Condiții generale de participare funcții publice
a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului
sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în
condițiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;
Dosarul de recrutare necesar în vederea ocupării, fără concurs, a funcțiilor contractuale de execuție și a funcțiilor publice de execuție se va transmite exclusiv electronic
( în format pdf) prin e-mail într-un singur mesaj, pe adresa carmen.gheorghiu@aspvn.ro în
perioada 27.01.2021- 28.01.2021 orele 16,00.
La subiectul mesajului se va scrie numele și prenumele candidatului și funcția pentru care candidează.
Confirmarea primirii dosarelor și numărul de înregistrare al cererii vor fi comunicate candidaților prin e-mail de către secretarul comisiei.
Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante:
a) cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze: Anexa nr. 1 la
prezentul anunț în cazul funcțiilor publice; Anexa nr. 2 la prezentul anunț în cazul funcțiilor contractuale;

b) declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare- Anexa nr. 4 la
prezentul anunț;
c) copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în
muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează- Anexa nr.3 la prezentul anunt;
g) adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează( se acceptă și documentul primit pe e-mail de la
medicul de familie al candidatului);
h)curriculum vitae, model comun european;
i) declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică( funcție publică) – anexa nr. 5 la
prezentul anunț;
Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este atașat prezentului anunț.
Adeverințele care au alt format , trebuie să cuprindă elemente similare, din care să rezulte cel puțin următoarele informații; funcția/ funcțiile ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
Documentele solicitate, care presupun certificarea pentru conformitate cu originalul, vor fi prezentate în original, doar de către candidații declarați ADMIS, pentru a fi semnate de
către secretarul comisiei de selecție.
Probele stabilite pentru ocuparea, fără concurs, a posturilor contractuale de execuție și a funcțiilor publice de execuție menționate mai sus, se vor desfășura la sediul Direcției de
Sănătate Publică Vrancea din Focșani, B-dul Gării nr. 14, astfel:

 • Selecție dosare: 29.01.2021
 • Inteviul – data susținerii interviului se va stabili odată cu afișarea rezultatelor selecției
  dosarelor (interviul se susține în cazul în care numărul dosarelor declarate ADMIS la selecția
  dosarelor este mai mare decat numărul posturilor)
  Rezultatul selecției dosarelor se va afișa pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Vrancea: http://www.dspvn.ro în termen de 24 de ore de la data selecției dosarelor.
  Contractul individual de muncă/raportul de serviciu încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
  Relații suplimentare se pot obține la telefon 0237/225979/int. 330

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s